32.441

Wijziging Wet havenstaatcontrole inzake havenstaatcontroleOnderhavig wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de inwerkingtreding van richtlijn nr. 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (gepubliceerd in PbEU L131). Deze richtlijn moet uiterlijk op 1 januari 2011 zijn geïmplementeerd.

Havenstaatcontroles zijn controles van buitenlandse schepen in een haven op de naleving van internationale verplichtingen op het gebied van veiligheid, voorkoming van verontreiniging en de leef- en werkomstandigheden aan boord. Richtlijn 2009/16 voorziet in een nieuw inspectieregime. Dit nieuwe regime gaat uit van een meer kwalitatieve benadering. De inspecties worden toegespitst op schepen die een hoog risico vormen, terwijl schepen met een laag risicoprofiel, worden beloond met een vermindering van het aantal inspecties. Het aan het schip toegekende risicoprofiel (hoog risico, normaal risico of laag risico) is hierbij van doorslaggevend belang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 december 2010 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2010 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 880 van 30 december 2010.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 881 van 30 december 2010.


Kerngegevens

ingediend

6 juli 2010

titel

Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de implementatie van richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten