32.444

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke standDit wetsvoorstel voegt aan Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek een regeling toe voor de elektronische aangifte van geboorte, voorgenomen huwelijk en het geregistreerd partnerschap en de daarbij horende uittreksels en afschriften van de daarop betrekking hebbende akten.

Met dit voorstel worden de bestaande procedures voor de burger een stuk eenvoudiger zonder dat dit invloed heeft op de betrouwbaarheid. Gemeenten kunnen voortaan ook geautomatiseerd burgerlijke stand gegevens opvragen bij andere gemeenten. Uitgangspunt is het principe 'eenmalige bevraging van de burger en meervoudig gebruik van de verstrekte gegevens'.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.444, A) is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 30 september 2014. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 oktober 2014 na stemmen bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2010

titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Bij koninklijk besluit kan voor iedere gemeente worden bepaald dat de aangifte van geboorte of overlijden of de melding van een voorgenomen huwelijk of de voorgenomen registratie van een partnerschap in elektronische vorm kan worden gedaan, alsmede dat akten van de burgerlijke stand elektronisch kunnen worden opgemaakt en uittreksels of afschriften daarvan elektronisch kunnen worden verstrekt.

Documenten

46