32.576

Versterking cassatierechtspraakDit wetsvoorstel wijzigt de Advocatenwet en de Wet op de rechterlijke organisatie ter versterking van de cassatierechtspraak. Met dit voorstel worden nieuwe kwaliteitseisen gesteld aan de advocaten die optreden bij de Hoge Raad Ingegeven door de adviezen van de Commissie-Neleman en Commissie-Fleers. Ook krijgt de Hoge Raad de mogelijkheid om zaken als niet-ontvankelijk te verklaren aan het begin van de procedure.

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering geven aan het rapport "Versterking van de cassatierechtspraak" van de commissie Normstellende rol Hoge Raad. Hierdoor krijgt de Hoge Raad de mogelijkheid zich meer richten op haar kerntaak als cassatierechter.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.576, A) is op 4 oktober 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 maart 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2010

titel

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

30