32.767

Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaarDit wetsvoorstel heeft tot doel de leeftijd waarop men recht krijgt op een AOW-ouderdomspensioen te verhogen van 65 jaar naar 66 jaar. Daarnaast worden de pensioenrichtleeftijd en de opbouwpercentages in het zogenaamde Witteveenkader, het dotatiepercentage voor de fiscale oudedagsreserve (FOR) en het premiepercentage in de derde pijler aangepast in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

De overige sociale verzekeringen en sociale voorzieningen zullen doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. De in verband daarmee noodzakelijke aanpassing van de sociale zekerheidswetten en ook de vanwege dit wetsvoorstel benodigde aanpassing van andere wetten, zijn niet in dit wetsvoorstel opgenomen. Die wijzigingen zullen worden geregeld in een separaat aanpassingswetsvoorstel, dat op een later moment aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Dit wetsvoorstel vervangt het wetsvoorstel Verhoging AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar (32.247) dat door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 20 mei 2011 (TK 32.247, nr. 8) is ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit wetsvoorstel bij brief van 9 december 2011 (TK 32.767, nr. 10ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

10 mei 2011

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar (Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van de artikelen II en III, onderdelen B tot en met D, die in werking treden met ingang van 1 januari 2013, en artikel III, onderdelen A, E en F, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2020.


Documenten