32.872

Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellenDit wetsvoorstel bevat een uitwerking van de twee elementen uit een groter pakket om malafiditeit in de uitzendbranche terug te dringen. Fraude en illegaliteit binnen de uitzendbranche vormen nog steeds een hardnekkig probleem. Met ingang van 1 januari 2010 is artikel 692, van Boek 7, titel 10, afdeling 11 van het Burgerlijk Wetboek (zie wetsvoorstel 31.833) in werking getreden. Hierin is geregeld dat inleners hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van het loon ter hoogte van het Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) aan de uitzendkracht, tenzij de inlener zaken doet met een gecertificeerde uitzendonderneming. 

De kwaliteit van de certificering en het toezicht daarop vragen extra aandacht. Dit vormt een belangrijke reden voor het indienen van onderhavig wetsvoorstel. Tot slot wordt een wijziging voorgesteld die geheel los staat van het bovenstaande pakket aan maatregelen, maar omdat het hier een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) betreft wordt het in dit wetsvoorstel meegenomen. In dit wetsvoorstel wordt verduidelijkt op welke wijze de Arbeidsinspectie aan partijen mededeling doet in geval na onderzoek is gebleken dat de Waadi is overtreden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.872, nr. A) is op 6 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2011

titel

Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, alsmede in verband met het verstrekken door de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie van gegevens over de naleving van bepaalde wetten aan certificerende instellingen (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

  • De invoering van een bestuurlijke boete voor een inlener die zaken doet met een niet als ‘uitzendonderneming’ in het Handelsregister geregistreerde onderneming. Daarvoor is eveneens vereist de invoering van een plicht – op straffe van een bestuurlijke boete – voor uitzendondernemingen om zich als zodanig te laten registreren in het Handelsregister
  • Daarnaast stelt de regering voor om de rijksbelastingdienst en de Arbeidsinspectie te verplichten om informatie over malafide uitzendondernemingen door te geven aan erkende certificerende instellingen die belast zijn met de certificering van ondernemingen binnen de uitzendbranche. Het certificaat heeft de afgelopen jaren kunnen rekenen op een brede steun binnen de branche.

Documenten