33.126

Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschadeDit wetsvoorstel verbetert naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (TK 31.762 nr. 1) in het Burgerlijk Wetboek (BW), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de Faillissementswet (Fw) de afhandeling van een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot schadevergoeding. De zogenaamde massaschade. Het doel van deze wijziging is de verdere verruiming van de toepasbaarheid van de wet.

Dit voorstel voegt aan het BW een representativiteitseis voor verenigingen en stichtingendie de belangen van de gedupeerden behartigen toe. Door deze eis wordt voorkomen dat rechtspersonen met twijfelachtige motieven zich opwerpen als belangenbehartigers. Daarnaast wordt in het Rv de mogelijkheid tot  preprocessuele comparitie toegevoegd. Hierdoor krijgen de partijen en de rechter de kans om te kijken of een collectieve schikking mogelijk is of om de verdere afhandeling van de zaak te bespreken. Het doel is om partijen te helpen in buitengerechtelijke onderhandelingen, zodat zij zelf een overeenkomst kunnen sluiten. Ook wordt het door een wijziging van de Fw mogelijk om massaclaims binnen een faillissement op een efficiënte wijze af te doen. In wetsvoorstel 32.612 is al geregeld dat over afwikkeling van massaschades prejudiciële vragen kunnen worden gesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.126, A) is op 19 maart 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 december 2011

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten