33.132

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake invoering van intelligente vervoerssystemen in het wegvervoerMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan richtlijn nr. 2010/40/EUPDF-document van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De richtlijn heeft als doel het vestigen van een kader ter ondersteuning van het invoeren en gebruiken van intelligente vervoerssystemen in het wegvervoer (ITS, Intelligent Transport Systems) binnen de Europese Unie, ten behoeve van meer milieuvriendelijk, veilig en betrouwbaar verkeer.

Verder wordt in de richtlijn ingegaan op de toepassing van regels over privacy, veiligheid en hergebruik van informatie, voorschriften betreffende de aansprakelijkheid en regels voor verslaggeving door de lidstaten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.132, nr. 2) is op 19 april 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 december 2011

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten