33.183 (R1975)

Goedkeuring van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese UnieDit voorstel van rijkswet keurt het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (Trb. 2012, 24PDF-document) goed.

Met de toetreding van Kroatië tot de EU zal de zesde uitbreidingsronde van de Unie worden voltooid. De verwoestende oorlog op de Westelijke Balkan die volgde op het uiteenvallen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië stond een structurele toenadering tot de EU voor de landen in deze regio (met uitzondering van Slovenië) lang in de weg.

In juni 2004 besloot de Europese Raad Kroatië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen. De Europese Raad gaf echter nog geen toestemming voor de opening van de onderhandelingen. Een halfjaar later, tijdens de Europese Raad in december 2004, werd besloten de onderhandelingen met Kroatië te openen, maar alleen op voorwaarde dat Kroatië volledig zou samenwerken met het Joegoslavië Tribunaal. De belangrijkste verdachte (Ante Gotovina) was namelijk nog steeds voortvluchtig en de Europese Raad oordeelde dat de Kroatische autoriteiten opnieuw onvoldoende samenwerkten bij zijn opsporing.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken keurden tijdens de Raad in maart 2005 het onderhandelingsraamwerk met Kroatië goed, maar stelden tegelijkertijd vast dat Kroatië nog steeds niet volledig meewerkte met het Joegoslavië Tribunaal. De opening van de onderhandelingen werd derhalve wederom uitgesteld.

Pas nadat hoofdaanklager Del Ponte in oktober 2005 oordeelde dat de samenwerking van Kroatië met het Tribunaal wederom volledig was, besloot de Raad diezelfde maand dat de toetredingsonderhandelingen konden worden geopend.

De Europese Raad van 23-24 juni 2011 prees Kroatië voor zijn intensieve inspanningen waardoor de toetredingsonderhandelingen de eindfase hadden bereikt.

In navolging van de conclusies van deze Europese Raad kwamen de lidstaten en Kroatië op 30 juni 2011 bijeen in een Intergouvernementele Conferentie (IGC). De vier resterende hoofdstukken van het acquis communautaire werden tijdens deze IGC afgesloten, waarna als separaat besluit de toetredingsonderhandelingen formeel werden afgerond.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.183, nr. 2) is op 5 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 april 2013 aangenomen. VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2012

titel

Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese unie (met Akte, Protocol, Slotakte en Bijlagen);Trb. 2012, 24

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

23