33.240 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2011Het jaarverslag Staten-Generaal (TK nr. 1) bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2011 gevoerde financiële beheer van de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2011.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK 33.240 IIA, nr. 3) is op 5 juli 2012 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De déchargeverlening en de afhandeling van het wetsvoorstel als hamerstuk door de Eerste Kamer vonden plaats op 11 september 2012.


Kerngegevens

ingediend

16 mei 2012

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2011

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

10