33.259

Aanpassing langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudentenMet dit wetsvoorstel worden een drietal aanpassingen met betrekking tot de langstudeerdersmaatregel gerealiseerd (Stb 2011, 368). De eerste aanpassing betreft studenten die een niet bekostigde maar wel geaccrediteerde opleiding hebben gevolgd. De tweede wijziging betreft gehandicapte en chronisch zieke studenten en de derde aanpassing heeft betrekking op deeltijdstudenten.

Deze wijzigingsvoorstellen maken op dit moment deel uit van het wetsvoorstel Studeren is investeren (TK 33. 145 nr. 2). Beoogd was de parlementaire behandeling van dat wetsvoorstel voor het zomerreces 2012 af te ronden, zodat de desbetreffende begunstigende aanpassingen van de langstudeerdersmaatregel direct met ingang van 1 september 2012 in werking zouden kunnen treden. Op dat moment wordt het verhoogde wettelijk collegegeld materieel ook ingevoerd. Als gevolg van de huidige politieke situatie is onzeker geworden of dat wetsvoorstel nog tijdig afgerond kan worden. Omdat het van belang is dat de begunstigende aanpassingen zo snel mogelijk van kracht worden, is er voor gekozen om de desbetreffende wijzigingen in een apart wetsvoorstel onder te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.259, A) is op 31 mei 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2012 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2012

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

-Deze wet treedt inwerking met ingang van 1 september 2012 en werkt voor wat betreft artikel I, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 2011.

-Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 september 2012 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I, onderdelen A en C, terug tot en met 1 september 2012 en voor wat betreft onderdeel B terug tot en met 1 januari 2011.


Documenten