33.320

Wet implementatie van bepaalde aspecten van bemiddeling/mediaton in burgerlijke en handelszakenDit wetsvoorstel wijzigt Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter implementatie van EG-richtlijn 2008/52/EGPDF-document over aspecten van bemiddeling /mediation in burgerlijke en handelszaken.

De richtlijn mediation geeft regels voor grensoverschrijdend gebruik van mediations. Omdat het oorspronkelijke wetsvoorstel niet op voldoende draagvlak in de Eerste Kamer kan rekenen wordt de reikwijdte van de implementatie van de richtlijn beperkt tot grensoverschrijdende zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.320 nr. 2) is op 5 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en lid Brinkman stemden voor.

De Eerste kamer heeft het voorstel op 13 november 2012 als hamerstuk afgedaan. CDA en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2012

titel

Implementatie van de richtlijn betreffende bepaald aspecten van bemiddeling/mediaton in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediaton in burgerlijke en handelszaken)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

19