33.325

Initiatiefvoorstel-Bosman Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in NederlandDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bosman (VVD) regelt de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland. Hierbij wordt rekening gehouden met de grenzen van de internationale Verdragen, het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.

De nieuwe regeling sluit aan bij de vestigingseisen die worden gesteld in de toelatingsregelingen van de anderen landen binnen het Koninkrijk. Ook zijn de voorwaarden voor toelating tot vestiging zo veel mogelijk gelijk gesteld met de voorwaarden die gelden voor EU-onderdanen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 verworpen. Van Vliet, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2012

titel

Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.


Hoofdlijnen

De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.

Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

  • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
  • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
  • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
  • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;
  • in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.

Er is geen sprake van het beperken van de toegang tot Nederland van mensen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of van uitzetting van degenen die niet aan de criteria voldoen. Voor studenten van de voormalige Antillen blijft de mogelijkheid aanwezig om in Nederland te studeren.


Documenten

17