33.345

Vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste KamerDit voorstel wijzigt de Grondwet en beoogt het aantal zetels van de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 100 en dat van de Eerste Kamer van 75 naar 50. Als gevolg daarvan zal de Verenigde Vergadering uit 150 leden bestaan in plaats van 225. Daarmee komt het ledental weer op het aantal van voor de wijziging van 1956, toen de huidige ledentallen in de Grondwet werden vastgelegd.

Met deze vermindering van het aantal leden van de Staten-Generaal beoogt de regering bij te dragen aan een compacte en slagvaardige overheid die minder beslag legt op publieke middelen om haar eigen functioneren te bekostigen. Een vermindering van het aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers op alle niveaus past naar de mening van de regering ook bij het streven naar het verminderen van bestuurlijke drukte.

Dit is de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister-president, minister van Algemene Zaken, heeft bij briefPDF-document van 27 november 2012 (ook gepubliceerd als TK 33.410, 68) de Eerste Kamer geïnformeerd over het voornemen om dit wetsvoorstel in te trekken. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel bij brief van 11 maart 2013 (TK 33.345, nr. 5) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

11 augustus 2012

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal, strekkende tot de vermindering van het aantal leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer; Koninklijke boodschap

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten