Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
33.350

Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijdDit wetsvoorstel beoogt de goedkeuring van het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd. Deze algemene maatregel van bestuur (amvb) past een aantal wetten aan in verband met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Artikel V van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd bepaalt dat een dergelijke amvb uiterlijk binnen acht weken na de totstandkoming ervan in de vorm van een wetsvoorstel ter goedkeuring aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.

Met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd wordt de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 steeds stapsgewijs verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat in de loop van de jaren telkens op 1 januari omhoog, met steeds grotere stappen. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast veranderen de fiscale regels voor het aanvullend pensioen. De fiscale regels voor het aanvullend pensioen worden als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd ook gewijzigd. Opgebouwde pensioenrechten blijven intact. Vanaf 2014 gaat het nieuwe regime in waarbij de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd. Werkenden die zijn aangesloten bij een pensioenfonds bouwen vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe rechten op.

De snellere verhoging van de AOW-leeftijd is het gevolg van afspraken die het kabinet met de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie heeft gemaakt in het Begrotingsakkoord 2013. De verhoging van de AOW-leeftijd wordt geleidelijk ingevoerd om mensen die dicht tegen hun pensioen aan zitten tegemoet te komen. Daarnaast komen er overgangsmaatregelen voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies aan inkomen te compenseren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 33.350, nr. 2) is op 30 oktober 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en PvdD stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2012

titel

Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • Artikel I treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, II en V, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treden;
  • Artikel II treedt in werking op de dag na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I;
  • Indien deze wet in het Staatsblad wordt geplaatst op een tijdstip gelegen na het tijdstip genoemd in het eerste lid, dan treedt deze wet in werking met ingang van de dag na plaatsing in het Staatsblad en werkt artikel I van deze wet terug tot het tijdstip genoemd in het eerste lid.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via