33.400 IIA

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2013Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Staten-Generaal voor 2013.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.400 IIA, nr. 1) is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2013 als hamerstuk afgedaan.

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de (evaluatie van de) Eerste Kamerverkiezingen in 2011, mede naar aanleiding van de wetswijziging Wijziging Kieswet met betrekking tot Eerste Kamerverkiezingen (32.191). Tijdens dat debat is een drietal moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 5 februari 2013. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) blikt terug op dit debat op het moment dat de Tweede Kamer de nieuwe rol van de Tweede Kamer bij kabinetsformaties heeft geëvalueerd.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

19