33.419

Uitbreiding nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot burgers van andere EU-lidstatenDit wetsvoorstel schaft in de Wet op het notarisambt het nationaliteitsvereiste voor de benoeming tot notaris niet verder af dan nodig is in verband met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-157/09). Hierdoor wordt voorkomen dat onderdanen van landen die geen lid zijn van de EU zich in Nederland als notaris kunnen vestigen, terwijl het omgekeerde niet mogelijk is.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van wetsvoorstel 31.040 heeft de minister toegezegd T01534 een wetsvoorstel in te dienen waarin het nationaliteitsvereiste niet wereldwijd komt te vervallen. Met dit voorstel komt de minister tegemoet aan de wensen van de Eerste Kamer. De wet in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsverieste voor benoeming tot notaris (Stb. 2012, 272) zal niet in werkingtreden en wordt met dit voorstel ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.419, nr. 2)  is op 16 mei 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juni 2013 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2012

titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten