33.481

Financiering van de Sociaal-Economische RaadDit voorstel wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen. Met dit voorstel wordt een aanpassing van de financiering van de Sociaal-Economische Raad (SER) gerealiseerd naar aanleiding van het vervallen van de bijdrage van ondernemers aan de kamers van koophandel (KvK) en daarmee ook van de opslag daarop ten behoeve van de SER.

De middelen voor uitgaven van de SER, die niet door andere inkomsten van de SER worden gedekt, komen voortaan ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Er is gekozen voor dit fonds, omdat de premies voor de uitgaven ten laste van dit fonds worden opgebracht door werkgevers die geen overheidswerkgevers zijn (overheidswerkgevers zijn geen AWf-premie verschuldigd). Dit sluit aan bij de huidige wijze van financiering van de SER, waarbij de middelen worden opgebracht door ondernemingen uit het bedrijfsleven die bijdragen aan de KvK: overheidswerkgevers behoren daar niet toe. Door koppeling aan het AWf is aldus gewaarborgd dat de bijdrage aan de SER in hoofdlijnen door dezelfde groep zal worden opgebracht als in de bestaande.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.481, nr. 2) is op 14 maart 2013 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

20 november 2012

titel

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De wet kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip. De wet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten