33.565

Wet aanpassing pensioenleeftijd AppaDit voorstel strekt tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) in vervolg op het tot wet verheven voorstel voor de Wet verhoging AOW- en pensioen-richtleeftijd (33.290). Met die wet wordt de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (de pensioengerechtigde leeftijd) met ingang van 2013 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023 en vervolgens gekoppeld aan de levensverwachting en wordt in samenhang daarmee tevens het fiscale zogenoemde Witteveenkader voor de aanvullende pensioenen gewijzigd.

Het voorliggende wetsvoorstel betreft ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer, de voorzitter van de Eerste Kamer, de (substituut) Nationale ombudsman, commissarissen van de Koning, burgemeesters, voorzitters van waterschappen, gedeputeerden, wethouders, leden van de dagelijkse besturen van de deelgemeenten, leden van de dagelijkse besturen van waterschappen en de Rijksvertegenwoordiger BES.

Dit wetsvoorstel ziet mede op geldelijke voorzieningen voor leden en gewezen leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 63 van de Grondwet. Artikel 63 van de Grondwet bepaalt dat dergelijke geldelijke voorzieningen bij wet worden geregeld en dat deze wet alleen kan worden aangenomen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.565, A) is op 25 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2013

titel

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013
  • 2. 
    Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in deze wet of een ministeriële regeling op grond van de maatregel, kan bepalen dat de maatregel onderscheidenlijk de regeling terugwerkt tot en met 1 januari 2013

Documenten