33.719

Wet aanpassing waterschapsverkiezingenDit wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en de Waterschapswet. Op grond van de ervaringen bij de laatste verkiezingen acht de regering het wenselijk een aanpassing aan te brengen in de manier en het tijdstip van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de categorie van ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap.

De regering kiest met dit wetsvoorstel voor het behoud van directe verkiezingen, waarbij de methode van briefstemmen wordt vervangen door de methode van stembusverkiezingen, én waarbij deze verkiezingen gelijktijdig worden gehouden met de verkiezing van de leden van provinciale staten in 2015.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.719, A) is op 17 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2013

titel

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel 174 van de Waterschapswet vervalt met ingang van 28 maart 2015.

Documenten

27