33.722

Initiatiefvoorstel-Van der Steur Wet registermediatorDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van der Steur (VVD) regelt de invoering van een register voor mediators. In dit register worden mediators ingeschreven die voldoen aan specifieke eisen ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Mediators lossen een geschil tussen 2 of meer partijen op door naast het conflict ook de onderliggende belangen te bespreken.

Met dit voorstel kan iemand die gebruik wil maken van mediation via het register een mediator kiezen. In het register worden mediators ingeschreven die volddoen aan bepaalde opleidings- en integriteitseisen. Jaarlijks wordt gekeken of de registermediator voldoet aan de eisen ten aanzien van de opleidingspunten en ervaring. Om de inschrijvingseisen actueel te houden worden deze bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld.

Naast dit voorstel heeft de indiener de voorstellen Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en de Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht ingediend zodat mediation ook wettelijk een volwaardig alternatief is voor de traditionele rechtspraak.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel is bij brief van 10 juni 2015 (TK 33.722, nr. 23) ingetrokken. Na het vertrek van het lid Van der Steur uit de Kamer, wordt de behandeling van dit voorstel door geen van de leden van de fractie voortgezet, aangezien de regering heeft aangegeven zelf wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2013

titel

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

26