33.747

Versterking presterend vermogen van de politieDit wetsvoorstel verminderd door een wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de administratieve lasten van de politie. Door het verminderen van deze administratieve lasten wordt meer ruimte gegeven aan het vakmanschap van de politie en wordt het presterend vermogen van de politie verbeterd

Met dit voorstel wordt de procedure rond het aanvragen van het opnemen van telecommunicatie duidelijker. Een bevel en een machtiging tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie kunnen op naam gezet worden. Hierdoor hoeft niet voor elk nieuw bekend geworden nummer van een persoon een afzonderlijk nieuw bevel te worden opgesteld. Het vorderen van camerabeelden wordt makkelijker waardoor camerabeelden sneller en met minder administratieve handelingen beschikbaar komen voor de opsporing. Ook komt de notificatieplicht bij de inzet van bepaalde bijzondere opsporingsbevoegdheden, die geen of slechts een lichte inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, te vervallen. Daarnaast wordt de regeling voor de begeleiding van een gerechtsdeurwaarder bij het binnentreden van een woning aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

In de nota naar aanleiding van het verslag (TK, 5) van 12 oktober 2017 van het wetsvoorstel 34720 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat hij voornemens is dit wetsvoorstel in te trekken.

De minister van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft dit wetsvoorstel bij brief van 22 november 2017 ingetrokken (EK 34.775 VI, F).


Kerngegevens

ingediend

30 september 2013

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten