33.750 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK 33.750 VII, A) op 10 december 2013 zonder stemming aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het opschorten van het (wetgevings)proces inzake de vorming van een Noordvleugelprovincie (EK 33.750 VII, C) is op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en D66 stemden tegen.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 22 september 2015, mede in verband met toezegging T02031, het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van V&J van 15 september 2015 (EK 30.585, N) over het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de op 15 april 2015 consultatie over het wetsontwerp splitsing van de Raad van State en opheffing Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven besproken. Naar aanleiding daarvan hebben de commissies bij brief van 25 september 2015 (EK 30.585, O) hun teleurstelling uitgesproken over de door de regering gevolgde procedure. De commissies beschouwen toezegging T02031 wel als voldaan. Het betreffende voorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34.389) is op 20 januari 2016 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) spraken op 27 oktober 2015 informeel met de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De commissies voerden op 8 september 2015 een informeel gesprek met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep over de herziening van de bestuursrechtspraak. Op 10 november 2015 spraken de commissies informeel met de president en de vicepresidenten van de Hoge Raad over onder andere de herziening van de bestuursrechtspraak.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2012

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-106] documenten