33.798

Versterking handhavingsinstrumentarium WoningwetDit voorstel wijzigt de Woningwet waarmee het handhavingsinstrumentarium op grond van deze wet wordt verbeterd. In de dagelijkse praktijk van gemeenten is, ondanks de bestaande mogelijkheden, het huidig instrumentarium op onderdelen onvoldoende toereikend. Dit geldt met name in situaties waar overtredingen frequent worden begaan en waar eigenaren niets doen aan de staat van gebouwen, open erven en terreinen, waardoor de leefbaarheid van wijken en buurten aantast.

Om die verbetering van de handhaafbaarheid en de naleving van regels te bewerkstelligen wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet aan te vullen en deels te wijzigen door:

  • het verduidelijken van de zorgplicht ten aanzien van het doen van onderzoek. Hiermee wordt duidelijker in welke gevallen in ieder geval onderzoek moet worden gedaan naar de staat van een bestaand bouwwerk;
  • het introduceren van een bestuurlijke boete. Het beoogd effect van een bestuurlijke boete is dat overtreders gestraft kunnen worden als zij overtredingen blijven begaan en om potentiële overtreders af te schrikken zodat overtredingen niet of niet meer worden begaan;
  • het wijzigen van de maatregel tot beheerovername. Met de gewijzigde beheermaatregel wordt voorgesteld om de huidige regels omtrent beheer van gebouwen, open erven en terreinen te wijzigen zodat gemeenten slagkrachtiger kunnen opereren. Er wordt daarbij een gebouw- en eigenaargerichte aanpak voorgesteld, en het is niet meer noodzakelijk om een gebouw eerst te sluiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.798, A) is op 11 maart 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2013

titel

Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

27