33.922

Initiatiefvoorstel-Ploumen Bevordering gelijke beloning van mannen en vrouwenDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Ploumen (PvdA) wijzigt de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek en beoogt gelijke beloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde of soortgelijk werk te bevorderen door onder andere de positie van ondernemingsraden te versterken.

Volgens de indiener dient in de eerste plaats het bewustzijn over gelijke beloning van vrouwen vergroot en in de tweede plaats de controle op gelijke beloning verstevigd te worden. Om deze twee doelen te kunnen bereiken worden de volgende drie voorstellen gedaan:

  • het instemmingrecht van de ondernemingsraad over het beleid met betrekking tot gelijke beloning tussen mannen en vrouwen wordt expliciet gemaakt;
  • ondernemingen moeten ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad informatie verstrekken over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen binnen dezelfde functiegroep;
  • ondernemingen die volgens de wet (Burgerlijk Wetboek) verplicht zijn een jaarverslag te publiceren worden verplicht om cijfers over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen op te nemen in hun jaarverslag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Bij brief van 7 maart 2019 heeft het Tweede Kamerlid Ploumen (PvdA) dit initiatiefvoorstel overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefneemster, het voormalige Tweede Kamerlid Yücel (PvdA), en heeft zij het voorstel ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

17 april 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Ploumen tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten