33.923

Wijziging Mediawet 2008 inzake herstel wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aardDit wetsvoorstel strekt tot herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van technische aard met name in de Mediawet 2008.

Het gaat in de eerste plaats om het herstel van gebreken die het gevolg zijn van de gelijktijdige inwerkingtreding van drie wetten tot wijziging van de Mediawet met ingang van 1 januari 2014: de wet van 6 november 2013 inzake de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen (Stb. 2013, nr. 451), de wet van 6 november 2013 inzake de modernisering van de landelijke publieke omroep (Stb. 2013, nr. 454) en de wet van 18 december 2013 inzake de aanpassing van onder meer de rijksmediabijdrage (Stb. 2013, nr. 570). In de tweede plaats betreffen de wijzigingen in dit wetsvoorstel verschrijvingen of onjuiste verwijzingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.923, nr. 2) op 21 mei 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 april 2014

titel

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt met uitzondering van artikel I, onderdelen R, S en CC, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  Artikel I, onderdeel R, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.
 • 3. 
  Artikel I, onderdeel S, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt wat betreft artikel 2.178, eerste en vierde lid, van de Mediawet 2008 terug tot en met 1 januari 2014.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel CC, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Documenten