33.946

Wet maximering pensioengevend loon AppaDit voorstel wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon. Het betreft aanpassingen in verband met het gewijzigde fiscale kader voor pensioenopbouw (het zogenaamde Witteveenkader, zie daarvoor de wetsvoorstellen 33.610 en 33.847) die noodzakelijkerwijs op 1 januari 2015 in werking moeten treden om nadelige effecten te vermijden. Ook bevat het wetsvoorstel enkele wijzigingen van louter technische aard.

Met de nota van wijziging (TK 33.946, nr. 7) van 13 oktober 2014 zijn het opschrift en de citeertitel van dit wetsvoorstel gewijzigd. Tot dat moment luidden opschrift en citeertitel als volgt: Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa). Op 17 december 2014 is bij de Tweede Kamer een nieuw voorstel Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa (34.112) ingediend.

Omdat zowel de wijzigingen van de Appa, als die van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, betrekking hebben op geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden, is voor de aanvaarding van het voorstel vereist dat het in beide Kamers met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen wordt aangenomen (artikel 63 van de Grondwet).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.946, A) op 16 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

23 mei 2014

titel

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, in werking treedt met ingang van 1 januari 2016.


Documenten