34.128

Terugkeer onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijvenDit wetsvoorstel wijzigt de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht onder andere naar aanleiding van actuele jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met dit voorstel komt er een wettelijk regeling van categorieën vreemdelingen die zijn uitgezonderd van de werking van de Terugkeerrichtlijn (2008/115/EGPDF-document).

Met dit voorstel komt er een regeling voor verlening van een W-document aan een uitgeprocedeerde Dublinclaimant. Een Dublimclaimant is een asielzoeker van wie het asielverzoek in een ander land behandeld moet worden. Een W-document is een document voor asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben en in afwachting zijn van hun verdere asielprocedure. De mogelijkheid van administratief beroep tegen toegangsweigering komt te vervallen als beroep is ingesteld tegen grensdetentie en deze detentie voortduurt. Tenslotte worden een aantal wetstechnische correcties doorgevoerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 27 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 januari 2015

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

16