34.227

Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouwDit voorstel wijzigt een aantal wetten in verband met het gegeven dat een groot aantal zelfstandigen in onvoldoende mate reserveert voor de oude dag. Dit gegeven is voor de regering aanleiding om de opbouw van aanvullend pensioen door zelfstandigen extra te stimuleren. De voorgestelde aanpassingen van de wettelijke kaders zijn opgenomen in het pensioenakkoord (het Witteveenakkoord) dat de regering in 2013 met drie oppositiepartijen heeft gesloten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.227, A) is op 3 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 november 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juni 2015

titel

Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.


Documenten

23