34.347

Verbetering kwaliteitsaspecten in het middelbaar beroepsonderwijsMet dit wetsvoorstel worden enkele kwaliteitsaspecten in het middelbaar beroepsonderwijs ingevoerd, waaronder een wettelijke verankering van het klachtrecht en een inkorting van de sanctietrajecten.

Verder wordt met het voorstel een adviesrecht aan deelnemersraden toegekend met betrekking tot het schoolkostenbeleid en wordt de erkenningsprocedure voor niet-bekostigde opleidingen aangescherpt door het mogelijk te maken een erkenning te verlenen voor de periode van anderhalf jaar met de mogelijkheid van verlenging.

Tenslotte komt met dit wetsvoorstel de gegevenslevering aan het basisregister onderwijs voor aanbieders van opleidingen overige educatie, die voor deze opleidingen diploma-erkenning hebben, te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 oktober 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2015

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

34