34.402

Aanscherping van de eisen van examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijsDoelstelling van het wetsvoorstel is het verhogen van de kwaliteit van de examinering in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Het doel van de aanscherping en verduidelijking van de taken van en eisen aan examencommissies is dat de taken van examencommissies goed worden belegd en examencommissies beter functioneren, omdat voor hen duidelijker is wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast is het van belang dat instellingen, waar nodig en meer dan nu het geval is, kunnen worden aangesproken op niet goed functionerende examencommissies.

Verder regelt het wetsvoorstel dat de examencommissie op verzoek van de deelnemer een instellingsverklaring moet afgeven als de deelnemer een of meer onderdelen van de opleiding heeft behaald waarvoor bij beëindiging van de opleiding geen diploma of certificaat kan worden uitgereikt. Een dergelijk voorschrift geldt al voor het voortgezet en het hoger onderwijs. Het doel van deze verplichting is de mbo deelnemer meer rechtsbescherming te geven. Bovendien helpen afgegeven instellingsverklaringen (andere) examencommissies bij beslissingen over het verlenen van vrijstellingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 februari 2016

titel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Uitgangspunten

  • Uitgangspunt blijft dat instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de examenkwaliteit van door hen aangeboden opleidingen;
  • Een tweede uitgangspunt is dat voor de in dit wetsvoorstel opgenomen voorschriften – zo veel als mogelijk is – wordt aangesloten bij de voorschriften betreffende examencommissies in het hoger onderwijs (ho). Dat is gedaan met in achtneming van zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen het ho-stelsel en het mbo-stelsel, met elk een onderscheiden samenstel van «checks and balances»;
  • Een derde uitgangspunt is dat de taken van de examencommissie en van het bevoegd gezag betreffende de examencommissie in de wet worden opgenomen in plaats van in lagere regelgeving. Daarmee worden de taken en eisen zoveel als mogelijk op één plaats aangegeven en heeft het parlement vanwege het maatschappelijk belang van diploma’s zeggenschap over deze taken en eisen. Ook in het ho zijn de voorschriften betreffende de examencommissie opgenomen in de wet (de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)).

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via