34.457

Invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijsHet doel van dit wetsvoorstel is om de overstap van jongeren naar het mbo goed te laten verlopen en daarbij de positie van de student te versterken.

Dit wordt bereikt door betere (studiekeuze)begeleiding voor en tijdens de overstap, door de introductie van een vroege aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken en door de introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding. Het betreft hier dus de periode waarin de studiekeuze tot stand komt, de leerlingen aan het eind van het schooljaar het vo verlaten, leerlingen zich aanmelden bij het mbo en ingeschreven kunnen worden bij een instelling.

De regels in het wetsvoorstel gelden ook voor het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 september 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP en de ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan. PVV en CDA is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

21 april 2016

titel

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten