34.478

Reparatie van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalenDit voorstel repareert enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die met name zijn en worden veroorzaakt door samenloop van diverse wetten op het terrein van de kinderopvang. Ook wordt voorgesteld enkele bepalingen aan te passen met betrekking tot het recht op en de hoogte van de kinderopvangtoeslag, waardoor er meer flexibiliteit ontstaat bij de vaststelling daarvan. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.478, A) is op 7 juli 2016 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2016

titel

Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.


Documenten