34.550 I

Begrotingsstaat Koning 2017Dit wetsvoorstel bevat de begrotingsstaat van uitgaven van de Koning voor 2017.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 december 2016 aangenomen. De fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten