34.550 III

Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 december 2016 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten