34.583

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014Dit voorstel implementeert de Europese richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID IIPDF-document) en de Europese verordeningPDF-document betreffende markten voor financiële instrumenten in de Nederlandse wetgeving. MiFID II en de verordening vervangen de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID I) uit 2004.

Met de richtlijn en de verordening wordt beoogd de Europese financiële markten meer transparant te maken, onder andere in verband met de snelle ontwikkelingen van handelsplatformen en handelstechnieken, en het toezicht te versterken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-fractie stemde tegen. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2017 als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend. 


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten