34.598

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappenMet dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) wordt de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te kunnen verplichten geschrapt.

De initiatiefnemers vinden deze bevoegdheid onwenselijk omdat inbreuken op de pedagogisch-didactische vrijheid van scholen niet bij algemene maatregel van bestuur, maar bij wet dienen te worden geregeld.

Het voorstel sluit aan bij de aangenomen motie-Ypma/Straus, waarin als overweging is opgenomen dat leraren en schoolleiders zelf bepalen of het afnemen van de diagnostische tussentijdse toets past in hun werkwijze en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit (TK 33.661, nr. 10).

Zie ook het wetsvoorstel Leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33.661), welke is ingediend bij de Tweede Kamer op 17 juni 2013

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 april 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 november 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18