34.651

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapportenDit wetsvoorstel voorziet in enkele additionele aanpassingen van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/881PDF-document waarin voor de EU de verplichting tot het opstellen van een landenrapport en de automatische uitwisseling van de landenrapporten tussen de EU-lidstaten is opgenomen. Dit ter aanvulling op de eerdere wetgeving ter implementatie van de standaard van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

De aanpak van belastingontwijking en agressieve fiscale planning staat hoog op de internationale agenda. Op 5 oktober 2015 presenteerde de OESO in dit kader de definitieve actierapporten van het project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS-project). 

Het rapportPDF-document betreffende actiepunt 13 van het BEPS-project gaat over de zogeheten ‘transfer pricing documentation and country-by-country reporting’ en voorziet in een gestandaardiseerde documentatieverplichting voor multinationale groepen in de vorm van een landenrapport, een groepsdossier en een lokaal dossier. Ook roept het rapport op tot een automatische internationale uitwisseling van de landenrapporten tussen de fiscale autoriteiten.

Op 1 januari 2016 is de Nederlandse wetgeving ter implementatie van deze OESO-standaard in werking getreden (Overige fiscale maatregelen 2016.) Ook binnen de Europese Unie is het belang hiervan in de strijd tegen belastingontwijking door grondslaguitholling en winstverschuiving onderkend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 april 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2017

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 5 juni 2017 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot het eerste verslagjaar van de multinationale groep dat begint op of na 1 januari 2016, met dien verstande dat de wijziging ingevolge artikel III, onderdeel D, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot vergrijpen die hebben plaatsgevonden op of na 5 juni 2017.


Documenten