34.740

Wet modernisering faillissementsprocedureDit wetsvoorstel moderniseert de faillissementsprocedure in de faillissementswet. Hiermee komt er een meer efficiënte en transparante faillissementsprocedure. Het wordt voor de curator eenvoudiger om de taken als beheerder en vereffenaar van de failliete boedel uit te oefenen. En de schuldeisers worden beter geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Dit voorstel is onderdeel van het programma herijking faillissementsrecht (moderniseringspijler).

Met dit voorstel wordt voor de digitalisering van (het toezicht op) de procedures aangesloten bij het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Hierdoor kunnen de schuldeisers en werknemers sneller reageren op een faillissement. Daarnaast wordt het mogelijk om via internet te vergaderen en goederen te verkopen. De rechtercommissaris krijgt de bevoegdheid, om desgewenst termijnen te verlengen of te verkorten. Ook wordt het mogelijk om meer maatwerk te leveren. Dat is vooral bij complexere zaken van belang.

Het wordt ook makkelijker om meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Hierdoor kunnen rechters-commissarissen zich meer specialiseren in bepaalde typen faillissementen. Daarnaast wordt het mogelijk om deskundigen te benoemen ter ondersteuning van de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris. Ook wordt een adviescommissie insolventierecht ingesteld. Een commissie met daarin experts met kennis van deze rechtsgebieden die vanuit verschillende invalshoeken advies geeft over voorgenomen wetswijzigingen kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het wetgevingsproces.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 februari 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2018 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

13 juni 2017

titel

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 


Documenten