34.779

Harmonisatie regels over kabelbaaninstallatiesHet voorstel wijzigt de Wet kabelbaaninstallaties in verband met de uitvoering van Verordening 2016/424. De verordening vervangt de harmonisatie van de regels over kabelbaaninstallaties die met Richtlijn 2000/9/EG was ingezet (PbEU 2016, L 81PDF-document).

De verordening vervangt de richtlijn. De Europese wetgever heeft geconstateerd dat de gedane tenuitvoerlegging van de richtlijn aanleiding is om een aantal bepalingen te verduidelijken en te actualiseren. Dit betreft met name het toepassingsgebied en de conformiteitsbeoordelingsprocedures. Voor het goed functioneren van de Europese interne markt op het gebied van kabelbaaninstallaties is het van belang dat deze onderdelen in alle lidstaten identiek zijn. Er is daarom door de Europese wetgever gekozen voor een verordening in plaats van een richtlijn. De essentie is hierbij overigens grotendeels gelijk gebleven. Er worden regels gesteld voor het op de markt brengen van subsystemen en veiligheidscomponenten van kabelbaaninstallaties en daarnaast worden enkele algemene kaders gesteld aan het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van nieuwe kabelbanen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer (TK, 2) heeft het voorstel op 14 december 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2017

titel

Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 april 2018. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 20 april 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 21 april 2018.


Documenten