34.801

Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsenDit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en beoogt primair consolidatie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te bevorderen. Het voorstel strekt ertoe om het mogelijk te maken dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, die een wens hebben om tot schaalvergroting te komen, bij een fusie tijdelijk afgescheiden vermogens kunnen aanhouden. Daarbij dient aan de in dit wetsvoorstel gestelde waarborgen te worden voldaan.

Met de nota van wijziging (TK, 5) zijn ook bepalingen in het voorstel opgenomen die strekken tot het introduceren voor de deelnemer in een nettopensioenregeling van een keuzemogelijkheid voor een andere pensioenuitvoerder in de uitkeringsfase. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit wetsvoorstel bij brief van 14 juni 2018 (TK, 12) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

7 oktober 2017

titel

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13