34.818

Initiatiefvoorstel-Öztürk Wet uitbreiding personele reikwijdte WNTDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2017

titel

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zonodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel K, in werking op 1 januari van het jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. De verantwoordelijke is bevoegd artikel 4.1 van de Wet normering topinkomens, zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van dat onderdeel, toe te passen op financieel verslag-gevingsdocumenten die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen vóór die datum.

Documenten