34.888

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoordDit wetsvoorstel voegt extra middelen toe aan de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2018 om voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IIIPDF-document te kunnen realiseren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 5 juli 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 februari 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 19 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 19 februari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 februari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten