34.912

Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordeningDit wetsvoorstel implementeert de Leesgehandicaptenrichtlijn (EU) 2017/1564PDF-document en regelt de uitvoering van de Leesgehandicaptenverordening (EU) 2017/1563PDF-document in Nederlandse regelgeving. Hiermee wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het WIPO Leesgehandicaptenverdrag. De verordening regelt de uitwisseling van omgezette werken tussen EU-lidstaten en derde landen die partij zijn bij het Leesgehandicaptenverdrag.

Met dit voorstel kunnen auteursrechtelijk beschermde werken rechtmatig in een voor leesgehandicapten toegankelijk format (zoals braille- of gesproken boeken) worden omgezet, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende nodig is. Hiermee wordt voorkomen dat meerdere keren kosten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van werken. Nederland moet de richtlijn uiterlijk 11 oktober 2018 in nationale wetgeving hebben omgezet. De Leesgehandicaptenverordening is met ingang van 12 oktober 2018 van toepassing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 28 juni 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2018

titel

Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten