34.984

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapensDit wetsvoorstel past de Wet wapens en munitie aan ter implementatie van EU-richtlijn 2017/853 over de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Hiermee wordt de traceerbaarheid van vuurwapens verbeterd en het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden aangepakt. De richtlijn is een reactie op terroristische aanslagen waarbij gebruik is gemaakt van vuurwapens die op enig moment onbruikbaar waren gemaakt.

Met dit voorstel worden lidstaten verplicht te zorgen voor een deugdelijk geautomatiseerd registratiesysteem van vuurwapens ten behoeve van de uitwisseling van gegevens. Hierin moeten alle relevante gegevens over vuurwapens en essentiële onderdelen voor een periode van 30 jaar na de vernietiging van de vuurwapens of essentiële onderdelen bewaard blijven. Alle vuurwapens die zijn omgebouwd om losse patronen, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische patronen af te vuren of zijn omgebouwd tot wapens voor saluutschoten of akoestische signalen worden voortaan ook aangemerkt als vuurwapen. Alleen vuurwapens die volgens de voorschriften van de Vuurwapenrichtlijn onbruikbaar zijn gemaakt, zijn niet langer vergunning plichtig.

De EU heeft gekozen voor een korte implementatietermijn van 15 maanden. De richtlijn had op 14 september 2018 geïmplementeerd moeten zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD, DENK en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2019 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2018

titel

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (.. - 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

26