35.037

Nadere regeling wederbenoeming voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)Dit voorstel wijzigt de Instellingswet Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en beoogt een aanpassing van de regeling voor de procedure tot benoeming van de voorzitter van de raad.

De huidige regeling bepaalt de termijn van benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad op vijf jaar met de mogelijkheid van een directe herbenoeming zodat de uiterste benoemingstermijn in totaal tien jaar is. Er kan tussentijds ontslag worden verleend. Van deze mogelijkheid wordt ook gebruik gemaakt, bijvoorbeeld omdat voor het verstrijken van de termijn een andere functie wordt aanvaard. In dergelijke situaties wordt de benoemingstermijn niet volgemaakt en kunnen er tussentijdse vacatures ontstaan. Degenen die hierin worden benoemd hebben een benoemingstermijn die korter is dan vijf jaar met de mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming van vijf jaar. Indien laatstgenoemde situatie zich voordoet, kan de uiterste benoemingstermijn van tien jaar feitelijk aanmerkelijk korter en zelfs vrijwel gehalveerd worden.

De voorzitter heeft als zodanig een bijzondere verantwoordelijkheid voor de verhouding tussen continuïteit en verandering in de samenstelling en taakuitoefening van de raad. Hierbij is ook vanuit een meerjarig perspectief voor de raad van belang dat de voorzitter gedurende zijn gehele ambtsperiode optimaal in staat is om richting te geven aan relevante aspecten zoals de aanwezigheid van multidisciplinaire deskundigheid en de behandeling van maatschappelijk relevante thema’s. Daarom wordt voorgesteld een nadere regeling te treffen die waarborgt dat de voorzitter in alle gevallen in aanmerking kan komen voor een ambtstermijn die recht doet aan het genoemde belang van continuïteit in de samenstelling en werkzaamheden van de raad. Dit wordt verzekerd door de voorgestelde aanvullende bepaling die inhoudt dat de voorzitter in alle gevallen voor een uiterste termijn van ten hoogste elf jaar kan worden benoemd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 6 december 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten