35.100

Implementatie artikel 83bis van het Verdrag over de internationale burgerluchtvaartDit wetsvoorstel regelt de nadere implementatie van artikel 83bis van het Verdrag van Chicago in de Wet Luchtvaart. Op grond van het Verdrag houden de verdragsstaten registers bij van uit hun landen afkomstige luchtvaartuigen. Deze staten zijn daarbij als "staat van registratie" verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van die luchtvaartuigen. Het komt steeds vaker voor dat in een bepaald land geregistreerde luchtvaartuigen in het kader van leasecontracten, worden geëxploiteerd door een exploitant waarvan het bedrijf buiten de staat van registratie is gevestigd.

Met dit voorstel krijgen Staten de mogelijkheid om de toezichtbevoegdheden en verantwoordelijkheden over te dragen aan de Staat waar het verhuurd luchtvaartuig daadwerkelijk geëxploiteerd wordt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 5 september 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2018

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten