35.101

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg Toekenning adviesrecht voor maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en goedkeuringsrecht voor uitsluitingenbeleid aan organen bij pensioenfondsenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Met dit wetsvoorstel wordt beoogd te regelen dat het verantwoordingsorgaan (Vo) en belanghebbendenorgaan (Bo) bij pensioenfondsen een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het

pensioenfonds en een adviesrecht op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2018

titel

Voorstel van wet van het lid Van Weyenberg tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten