35.113

Initiatiefvoorstel-Van Rooijen Verlenging periode dekkingstekort pensioenfondsenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en beoogt de toegestane periode waarin pensioenfondsen dekkingstekorten mogen hebben te verlengen. Daarmee hoeven die pensioenfondsen geen zware maatregelen, zoals kortingen op pensioenen en pensioenopbouw vanwege de lage marktrente, te nemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De initiatiefnemer heeft het voorstel bij brief van 18 maart 2019 (EK, 4) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

9 januari 2019

titel

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen teneinde kortingen op pensioenrechten en -uitkeringen te voorkomen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten