35.190

Implementatie richtlijn bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringenMet dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2018/410PDF-document geïmplementeerd. Deze richtlijn strekt tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG2 (de ETS-richtlijn), waarmee een Europees systeem van handel in broeikasgasemissierechten (het "EU-ETS") is geregeld.

Met de wijziging van de ETS-richtlijn wordt het plafond van CO2-emissies verder verlaagd, met als doel een reductie van 43% CO2-emissies in 2030 te realiseren. Daarnaast wordt verzekerd dat er voldoende gratis emissierechten zijn teneinde te voorkomen dat marktpartijen (en de bijbehorende emissies) zich naar derde landen verplaatsen. Dit wetsvoorstel strekt er voorts toe een aantal wijzigingen met het oog op de uitvoeringspraktijk door te voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is 5 september 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2019

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op: