35.211

Subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlastDit wetsvoorstel wijzigt de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast.

Nederland werkt al geruime tijd aan maatregelen in het waterbeheer en in de ruimtelijke inrichting om zich aan te passen aan klimaatverandering, de zogenaamde ruimtelijke adaptatie. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, is de ambitie vastgelegd om de aanpak van ruimtelijke adaptatie te versnellen en intensiveren.

Om deze versnelling mogelijk te maken stelt het Rijk tijdelijk middelen beschikbaar aan de decentrale overheden in de vorm van subsidies uit het deltafonds, om zo een impuls te geven aan de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van wateroverlast.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 januari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 februari 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2019

titel

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten